Виховна робота

 

Життєве кредо Дмитра Валерійовича:

«Нічого не залишається без відголосків в моєму серці. Я не можу бути осторонь від того, чим живе сьогодні суспільство».

Я переконаний, що життя людини більше відбивається в сучасному, ніж у минулому, тому і подумки мої про сьогодення і майбутнє…

ДМИТРО БІЛАЙ  заступник директора з навчально-виховної роботи

         Виховна робота у Професійно-технічному училищі №31 м. Полтава – це творчий тандем заступника директора з навчально-виховної роботи, педагогічного колективу та учнівського самоврядування, що забезпечує єдність і взаємозв’язок організації, планування спільної роботи.

       У сучасному світі знання перетворюються у найбільш важливий фактор економічного розвитку. Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. На відміну від інших категорій життя, виховання існувало завжди. Виховний процес в ЗП(ПТО) в сучасних умовах має забезпечити умови для повнішого задоволення національно-культурних потреб особистості.

       Система виховної роботи з учнями ЗП(ПТО) виступає важливим фактором оволодіння культурно-історичними традиціями, збагачення її загальнолюдським змістом.

     Виховання не можна розглядати без навчання, це два напрями єдиного процесу формування особистості. Якщо пізнання життя – функція освіти, то функція виховання – формування у свідомості і поведінці людини її ставлення до життя. У професійно (професійно-технічних) закладах освіти нині склалась досить чітка система виховної роботи з майбутніми кваліфікованими робітниками, яка охоплює заняття з теоретичного і виробничого навчання, виробничих практик. Тому виховну діяльність у ЗП(ПТО) має бути виокремлено як пріоритетний напрям і охоплювати виконання таких завдань:

 • виховання високоморальної, духовної, фізично здорової і культурної особистості, здатної до професійної мобільності і якісної професійної діяльності;

 • розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів;

 • розвиток в учнів самосвідомості, ініціативи, самостійності, толерантності, громадянської позиції і відповідальності.

        До найбільш вагомих принципів виховної роботи Професійно-технічному училищі №31 м. Полтава відносяться:

 • принцип демократизації, який передбачає рівноправність, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя тощо;

 • принцип самоактивності який формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;

 • принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;

 • принцип єдності сім’ї і закладу освіти.

             «У процесі виховання людської особистості, – говорив В.О. Сухомлинський, – діє багато сил:

по-перше, сім’я, а в сім’ї найперший та наймудріший скульптор – мати;

по-друге, особа педагога з усіма його духовними багатствами і цінностями, з його знаннями, уміннями, захопленнями, життєвим досвідом, інтелектуальними, естетичними, творчими потребами, інтересами, прагненнями;

по-третє, колектив (підлітковий, юнацький) з усією його могутньою силою виховного впливу на кожну особу;

по-четверте, сама особа вихованця, тобто його самовиховання;

по-п’яте, духовне життя вихованця у світі інтелектуальних, естетичних і моральних цінностей – я маю на увазі передусім книжку;

по-шосте, зовсім непередбачені скульптори (підліток, з яким ваш вихованець подружив на вулиці, родич чи близький знайомий, інше).»

           Основою виховної системи в ПТУ №31 м. Полтава є повага і довіра до учня, визнання його права на життя, навчання і власний моральний вибір.

              Умовами ефективної виховної роботи є :

 • наявність психологічної служби, яка дає характеристику кожного учня;

 • організація роботи гуртків, секцій, клубів за інтересами, які дають підтримку та розвиток здібностей учнів;

 • організація самоосвіти педагогів і педагогічної освіти батьків – підвищує фаховий рівень;

 • організація учнівського самоврядування – дає змогу надати реальну допомогу учням у розвитку організаторських здібностей;

 • розвиток професійної компетентності класних керівників – покращує індивідуальний підхід до роботи з учнями.

          Бути хорошим організатором означає вміти працювати з людьми, створювати колектив однодумців, акумулювати енергію й розум цілого колективу, спрямовувати людей до творчості, виявляти ініціативу, знаходитись у постійному пошуку. Виховна робота в училищі полягає в системі організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально – значущих надбань вітчизняної і світової культури.

       Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в ПТУ №31 м. Полтава визначає Державна національно програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

           У сучасному світі завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина, що добре знає себе, вміє використовувати власний потенціал, вміє створювати ситуації успіху і професійного зростання. Особистісно орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації життя як стержневі проблеми перебудови сучасної професійно-технічної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу. Заклади освіти виходять сьогодні на новий рубіж у пошуках ефективних технологій виховання.

          Якість виховного процесу в училищі, його результати певною мірою залежать від викладача, класного керівника, від майстра виробничого навчання та рівня його науково-теоретичної підготовки. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи різними формами:

 • педагогічні ради;

 • науково-методичні наради, що проходять з використанням сучасних технічних засобів та інтерактивної взаємодії тощо;

 • виставки творчих напрацювань з виховної роботи та позаурочних заходів;

 • педагогічні читання;

 • самоосвіта тощо.

     Основна мета виховання в професійно-технічному училищі №31 м. Полтава – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистих рис громадян України розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

            Пріоритетними напрямами виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання

 • морально-правове виховання;

 • превентивне виховання;

 • гендерне виховання;

 • естетичне виховання;

 • фізичне виховання;

 • трудове виховання;

 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);

 • організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку (дотримання правил проживання, санітарно-гігієнічних вимог, організація дозвілля та навчання цих учнів, організація харчування);

 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;

 • координація роботи діяльності органу учнівського самоврядування;

 • організація роботи гуртків та спортивних секцій.

        Система, яка склалася в училищі впродовж багатьох років, дає можливість виконувати актуальні завдання з виховання учнівської молоді, а учням – виходити на рівень по-справжньому вихованої, культурної, розвинутої, інтелігентної особистості.

      Роки навчання в професійно-технічних навчальних закладах є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Це період пошуків самоствердження і самостійності, морального удосконалення і формування соціальної зрілості, розвитку професійного мислення і образу поведінки, тобто період, який суттєво впливає на всі подальші роки життя. Цьому віку властиві не тільки романтичність, активність, пошук відчуття новизни і нетерпіння до рутини, але й надмірна чутливість, хворобливе самолюбство, підвищена недовірливість та імпульсивність поведінки, максималізм, нестійкість суджень. Цими особливостями не слід ігнорувати, оскільки саме морально-психологічна нестійкість, підвищена емоційна загостреність і динамічність є тим своєрідним підґрунтям, на якому відбувається становлення і самоствердження особистості. Спостерігається зниження інтересу юнаків і дівчат до культури, мистецтва, духовної спадщини тощо. Сьогодні молодь через дорожнечу не відвідує культурні заклади, які позитивно впливають на психологічний стан молодої людини. Збільшилась злочинність, насильство, наркоманія тощо.

       Система виховної роботи з учнями ЗП(ПТО) виступає важливим фактором оволодіння культурно-історичними традиціями, збагачення її загальнолюдським змістом.

          Педагогічний колектив закладу професійної освіти, який прагне плідно займатися вихованням учнів, організацією навчально-виховного процесу, повинен ґрунтовно оволодіти загально педагогічною теорією і методикою виховання. Виховна робота в системі профтехосвіти має свою специфіку, свої особливості:

            Перша особливість – так званий контингент:

 • в ЗП(ПТО) зосереджений процент так званих «важких» учнів, тих, на яких «навішані ярлики», у яких погана характеристика, які схильні до правопорушень, слабо підготовлені із загальноосвітніх дисциплін;

 • є діти, які добре навчалися в школі і бажали б для себе іншої долі, ніж ЗП(ПТО), та їх батьки не можуть оплачувати навчання у вузі. Ця категорія учнів часто приходить в професійно-технічну освіту з образою на несправедливе життя;

 • сироти, ті, що залишились без батьківського піклування, і ті, що мають одного з батьків. На жаль, кількість таких дітей зростає з року в рік;

 • діти з повних сімей, коли є і тато, й мама. Та яка вона, сучасна середньостатистична сім’я? Положення чоловіка – голови похитнулось, тому що він перестав бути єдиним годувальником (жінка працює також) і основою домашнього вогнища (однолітки, телевізор, преса дають дитині значно більше інформації, ніж батько). Жінка залишається жінкою і мамою, їй і хочеться поговорити, придивитися до своєї дитини, та бракує часу. Психологи стверджують, що у підлітка виникає необхідність поговорити з дорослими в сім разів частіше, ніж він до них звертається;

       Ось із таким складним контингентом учнів доводиться працювати в ЗП(ПТО). І у цьому різнопла-новому, різнобарвному матеріалі вихователь повинен розгледіти найважливіше – душу, а потім через найтонші духовні сфери сформувати найдорожче – людину.

         Друга особливість виховної роботи в ЗП(ПТО) полягає в тому, що для учнів тут характерне більш загострене почуття дорослості. Причому і воно, і його причини досить суперечливі: з одного боку є свої зароблені гроші, а з іншого – невміння ними розпоряджатися; з одного боку, багато учнів самостійні, бо живуть далеко від сім’ї або психологічно чи буквально покинуті батьками, а з іншого, – певна тривожність життя без близьких людей. Тобто, підліток почуває себе і дуже дорослим, самостійним, і, в той же час, розбалансованим, непевним у собі, своїх силах.

        Для здійснення виховного процесу педагогічний колектив училища використовує внутрішні умови навчального закладу, а саме:

 • здійснення виховання відповідно до мети та завдання;

 • раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів;

 • розвиток учнівського самоврядування.

            Виховання в наш час практично повністю зосереджене у навчальному закладі (також і в сім’ї, проте вона все більше втрачає свою виховну функцію), саме на навчальний заклад, на педагога лягає головний тягар відповідальності за долю окремої дитини і людства в цілому.

      Заклад професійної освіти повинен допомогти підлітку не тільки здобути професійні навички, визначитися ким бути, а й у тому, яким бути, як жити.

            Головним завданням закладів освіти є надання майбутнім фахівцям системи знань, умінь та нави-чок, що гарантують виконання ними на виробництві своїх функціональних обов’язків, а також забезпечення культурного і духовного розвитку особистості кожного учня, виховання молодих людей у дусі найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання нероздільні, повинні бути послідовними і безперервними.

              У професійних закладах освіти процеси формування професійних та громадянських якостей фахів-ця органічно поєднані. І навчальний, і виховний процеси мають на меті підготовку високоосвічених фахівців з глибокою національною свідомістю, широкою правовою, мовною, морально-естетичною культурою, почуттям господарської відповідальності, підприємливістю та ініціативою, сучасним економічним та екологічним мисленням. Це повинні бути випускники, які знають свої професійні обов’язки, вільно орієнтуються у фаховій галузі діяльності, її перспективах, орієнтуються в історії власного народу, знають його роль у світових процесах. Звідси має сформуватися усвідомлення сучасної України як великої європейської держави з багатою історією, її місця та ролі у світовому економічному, політичному, духовно-культурному розвитку.

Дмитро Білай,

заступник директора з навчально-виховної роботи